معرفی دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
اقدامات، برنامه ها و چشم انداز
شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، بر اساس ماده 13 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به منظور هماهنگی سیاست‌های‌اجتماعی در حوزه‌های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و‌درمان و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی ‌به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شده است. دبیرخانه‌شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می‌باشد و تصمیمات شورای عالی با‌تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.
اطلاعات بیشتر تیتر شورای عالی

برنامه راهبردی و فعالیت های 1400