فعالیت های دفتر مطالعات رفاه اجتماعی

 دفتر مطالعات رفاه اجتماعی

شرح وظایف:

·       تبیین و محاسبه خط فقر و شاخصهای رفاهی کشور

·       تهیه و تدوین نقشه فقر کشور

·       شناسایی و سطح بندی جامعه هدف رفاه اجتماعی

·       توسعه زیرساختهای استقرار نظام جامع رفاه اجتماعی

·       تدوین برنامه ها و راهبردهای ارتقاء سطح رفاه کشور

·       انجام مطالعات کلان اقتصادی و اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی

·       بررسی و مطالعه متغیرهای اثرگذار بر سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه رفاه اجتماعی

·       اولویت بندی و اجرای پژوهش و تحقیقات ضروری با همکاری دفاتر و نهادها و مراکز علمی و پژوهشی

·       بررسی ظرفیت های علمی کشور و جوامع بین المللی در حوزه رفاه اجتماعی و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی به منظور بهره گیری از ظرفیتها

·       همکاری و بهرهگیری از سمینارها و همایش های حوزه رفاه اجتماعی

·       حمایت همه جانبه از پایان نامه های دانشجویی در حوزه رفاه اجتماعی

·       مطالعه و استقرار نظام چندلایه جامع رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سایر دفاتر و دستگاههای مرتبط

·       تدوین گزارشات اقتصادی و اجتماعی فصل رفاه اجتماعی

·        مشارکت در تهیه و تنظیم شیوه نامه اجرایی ضوابط پیشنهادی قراردادها و تفاهم نامه های مربوط به کاهش تصدی گری و 

واگذاری امر تولید، ارائه خدمات و تعهدات قانونی نهادها، موسسات و صندوق های فعال در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی به موسسات غیردولتی و سازمان های مردم نهاد

·       تعامل سازنده با سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه های مرتبط با تاکید بر ظرفیت سازی، شبکه سازی و مشارکت فعال آنها در ارائه خدمت به گروههای هدف

·       مطالعه و زمینهسازی مشارکت مردمی و سازمانهای مردم نهاد در حوزه رفاه اجتماعی

·       بسط و گسترش خدمات رفاه اجتماعی همسو با سیاستهای اجتماعی و اقتصادی کشور

·       تهیه واژگان اختصاصی معاونت رفاه اجتماعی و معرفی آن به مرکز آمار وزارتخانه به منظور تدوین تعاریف و مفاهیم آماری آن

·       همکاری و پیشنهاد تدوین سالنامه آماری حوزه رفاه اجتماعی با مرکز آمار وزارتخانه

·       تعیین مصادیق امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خدمات رفاه اجتماعی و واگذاری به نهادهای خصوصی، غیردولتی و مردمی در راستای کاهش تصدی گری دولت

·       تعامل سازنده و پویا جهت بهره گیری از تجارب جهانی با سازمان ها و اتحادیه های بین المللی نظیر: تامین اجتماعی (ISSA)، صندوق کودکان ملل متحد

(UNICEF)، برنامه عمران ملل متحد(UNDP)، و ارائه دست آوردهای کشور در حوزه رفاه اجتماعی

·        ارتباط مستمر و هماهنگی با دفاتر و معاونت های وزارتخانه در امور مختلف

·       صدور فراخوان و سفارش طرحهای پژوهشی و اجرایی به پژوهشگران حقیقی و حقوقی حوزه رفاه اجتماعی

·       نظارت علمی و تخصصی بر طرحهای پژوهشی و اجرایی واگذاری در حوزه رفاه اجتماعی

·       برگزاری جلسات هم‎اندیشی حوزه رفاه اجتماعی در سطح درون و برون سازمانی

·       تهیه و تدوین ماتریس راهکارهای اجرایی مربوط به مسائل و مشکلات رفاه اجتماعی کشور

·       مطالعه و ارائه راهکار در خصوص اعطای شناسه تامین اجتماعی ملی در راستای شناسایی گروههای هدف، رفع هم پوشانی و ایجاد ارتباط منطقی بین لایه های سه گانه

·       انجام تکالیف قانون برنامه پنجم که در حدود وظایف این دفتر می باشد

·       انجام سایر امور محوله و وظایفی که در حدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع میگردد.