این قسمت شامل بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد حوزه خدمات اجتماعی ستاد ساماندهی تشکل های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران می شود.
71.1 KB
این قسمت شامل بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد حوزه آسیب های اجتماعی ستاد ساماندهی تشکل های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران می شود.
109.6 KB