این قسمت شامل برخی از آمار سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در سال 1383 می شود.
246.2 KB