این قسمت شامل بانک اطلاعات سازمان های مردم نهاد سازمان بهزیستی کشور در حوزه های اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری می شود.
1,173, KB