تعداد مجوزهای صادره جهت قرارداد همکاری با دفاتر پیشخوان خدمات دولت توسط سازمان بیمه خدمات درمانی 
11
22
لیست دفاتر فعال بخش غیر دولتی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی  
3