راهنمای حقوقی مربوط به تکالیف حقوقی سمن ها

پرسش و پاسخ حقوقی

1- ارسال کدامیک از مصوبات به مرجع ثبت شرکت‌ها الزامی است؟

§         انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

§         تصویب ترازنامه

§         هر نوع تغییر در اساسنامه سازمان و همچنین کاهش یا افزایش سرمایه آن

§         انحلال سازمان و تصفیه آن و واگذاری آن به سازمان دیگر بر اساس اساسنامه

2- اشخاص به چند صورت ممکن است دارای مسؤولیت شوند؟

اشخاص به 3 صورت می‌توانند دارای مسوولیت شوند: مسؤولیت انفرادی، مسؤولیت مشترک، و مسؤولیت تضامنی

3- آیا یک شخص می‌تواند در عین حال در چندین سازمان رئیس، عضو هیات مدیره باشد؟

یک شخص می‌تواند در عین حال رئیس یا عضو هیات مدیره چندین سازمان نیز باشد.

4- درچه صورتی مدیرعامل می‌تواند رئیس هیات مدیره همان سازمان نیز باشد؟

در صورتیکه سه چهارم رای حاضرین در مجمع عمومی را قبلاً در این مورد کسب نماید.

5- آیا مدیرعامل باید شخص حقوقی باشد یا حقیقی؟

مدیرعامل برخلاف اعضا هیات مدیره که ممکن است شخص حقوقی نیز باشند، الزاماً باید شخص حقیقی باشد.

6- آیا سازمان الزاماً باید دارای مدیرعامل باشد؟

بلی سازمان الزاماً بایستی دارای مدیرعامل باشد.

7- اگر مجمع عمومی بدون استماع گزارش بازرسان مجاز و یا با استماع گزارش بازرسان که به موجب قانون ممنوع از انتخاب شدن به عنوان بازرس باشند اقدام به تصویب ترازنامه و گزارشهای سازمان نمایند تکلیف چنین تصمیمی از نظر قانون چگونه خواهد بود؟

چنین تصمیماتی باطل و بلا اثر خواهد بود.

 

8- چه اشخاصی ممنوع از انتخاب به عنوان بازرس می‌باشند؟

اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه کلاً یا بعضاً محروم از حقوق اجتماعی هستند.

محکومان به جرایم عمدی مندرج در ماده 62 قانون مجازات اسلامی در مدت محرومیت.

در مدت محرومیت مدیران و مدیرعامل سازمان و اقربای نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و همچنین هرکس که خود یا همسرش از مدیران سازمان به صورت موظفی حقوق دریافت می‌نمایند. (موضوع ماده 147- ل- ا- ق)

 

9- چنانچه بازرس اصلی سازمان مردم نهاد بیش از یک نفر و متعدد باشند آیا گزارش بازرسی باید به صورت انفرادی تنظیم گردد یا اجتماعی واحد؟

اگر بازرسان سازمان متعدد باشد باید گزارش واحدی را تنظیم نمایند اما موارد اختلاف بازرسان در آن قید خواهد شد.

10- حداقل اعضاء برای تشکیل جلسات هیات مدیره چقدر است؟

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور نصف به علاوه یک اعضاء الزامی است.

11- وظایف رئیس هیات مدیره چیست؟

عمده وظایف رئیس هیات مدیره عبارت است از الف- دعوت هیات مدیره برای تشکیل جلسه. ب- ریاست محترم هیات مدیره- ج- دعوت مجمع عمومی به نمایندگی از هیات مدیره. د- ریاست مجامع عمومی به عنوان رئیس هیات رئیسه

 

12- مراجع صالح برای انتخاب اولین مدیران و بازرسان به شیوه هیات مدیره و هیات مدیره‌های بعدی کدامند؟

مرجع صالح برای انتخاب اعضاء هیات مدیره، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می‌باشد یعنی مجمع عمومی مؤسس صلاحیت انتخاب اولین هیات مدیره را دارد و مجمع عمومی عادی (خواه سالیانه خواه بطور فوق‌العاده) صلاحیت انتخاب اعضاء هیات مدیره بعدی را خواهند داشت

13- نحوه اداره جلسات مجمع عمومی چگونه و توسط چه اشخاصی صورت می‌گیرد؟

جلسات مجامع عمومی بوسیله هیات رئیسه اداره می‌گردد و هیات رئیسه مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی می‌باشد و رئیس و ناظران الزاماً باید از اعضاء سازمان باشند لکن منشی می‌تواند از اعضای سازمان نباشد.

14- ارسال کدامیک از مصوبات مجامع عمومی به مرجع صدور پروانه الزامی است؟

ارسال کلیه مصوبات مجامع عمومی پس از امضاء نماینده حاضر وزارت کشور در مجمع به مرجع صدور پروانه الزامی است.

15- چنانچه مدت مدیریت مدیران سازمان سپری شده باشد و مراجع مکلف به دعوت مجمع عمومی (به استناد اساسنامه) به وظیفه خود عمل ننموده باشند اقدام به دعوت از مجمع عمومی به چه صورت امکانپذیر خواهد بود؟

هر ذینفعی می‌تواند از مرجع صدور پروانه فعالیت (مرجع نظارت) بخواهد اقدام به دعوت از مجمع عمومی جهت انتخاب مدیران بنماید.

16- حداقل و حداکثر فاصله زمانی نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع چند روز می‌باشد؟

فاصله زمانی نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز است.

17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده به چه صورت به عمل می‌آید؟

دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده از طریق انتشار آگهی در روزنامه منتخب عمل می‌آید.

18- اکثریت لازم برای تشکیل و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی نوبت اول و دوم چه میزان است؟ و تصمیمات بر چه ماخذی از آراء حاضرین لازم‌الاجرا است؟

بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضایی که حق رای دارند و بار دوم با حضور هر تعداد از اعضاء که حق رای دارند مجمع عمومی عادی تشکیل می‌گردد و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین لازم‌الاجرا می‌باشد.

19- مجمع عمومی عادی دارای چه صلاحیتی در اتخاذ تصمیمات مربوط به سازمان است؟

مجمع عمومی عادی دارای صلاحیت عام بوده و حق اتخاذ تصمیم راجع به همه موضوعات به جز در مواردی که در صلاحیت اعضای مجمع عمومی مؤسیسن و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد را داراست.

 

20- تصمیمات عادی مجمع عمومی به نسبت چه تعداد آرای حاضرین لاز‌م‌الاجرا می‌باشد؟ آیا انتخاب مدیران و بازرسان نیز برهمین ملاک معتبر خواهد بود؟

تصمیمات عادی با اکثریت نصف به علاوه یک حاضرین در جلسه لازم‌الاجرا است مگر در مورد انتخاب مدیران و بارزسان.

21- اکثریت لازم برای تشکیل و اتخاذ تصمیم درمجمع عمومی عادی در نوبت اول و دوم بر چه ماخذی می‌باشد؟

در نوبت اول حضور نصف به علاوه یک اعضایی که حق رای دارند و در نوبت دوم با حضور هر تعداد ز اعضاء تشکیل می‌گردد

22- صلاحیت و وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده چیست؟

تغییر در مفاد اساسنامه 2- تغییر در سرمایه 3- انحلال قبل از موعد

23- حد نصاب برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس چیست؟

با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه تصمیم‌های متخذه به تصویب می‌رسد

24- در نوبت اول چه اشخاصی می‌توانند در تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت نمایند و دارای حق رای خواهند بود؟

مؤسسین یا اعضایی که عضویت رسمی آنها پذیرفته شده است می‌توانند در تشکیل مجمع عمومی مؤسسس با حق رای شرکت نمایند

25- در صورتی که اکثریت لازم برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس در نوبت دوم حاصل نگردد، وضعیت تشکیل سازمان چگونه خواهد بود؟

درصورتی که اکثریت لازم در نوبت دوم حاصل نگردد، عدم تشکیل سازمان اعلام می‌گردد.

26- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیم در نوبت دوم چه میزان می‌باشد؟

در نوبت دوم حضور یک سوم مؤسسین و یا اعضایی که عضویت رسمی آنها پذیرفته شده است، لازم است.

27- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیم در نوبت اول چه میزان می‌باشد؟

در نوبت اول حضور نصف مؤسسین و یا اعضایی که عضویت رسمی آنها پذیرفته شده است، ضروری است.

28- انتخاب مدیران، بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشار با کدام مجمع عمومی است؟

انتخاب اولین مدیران و بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار با مجمع عمومی مؤسس و در مراحل بعدی با مجمع عمومی عادی است

29- طرح اساسنامه چیست؟

به اساسنامه پیشنهادی مؤسسین قبل از تصویب مجمع عمومی مؤسس، اصطلاحاً (طرح اساسنامه) اطلاق می‌گردد.

30 - تفاوت بین هیات مؤسس و مجمع عمومی چیست؟

هیات مؤسس اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل سازمان اقدام نموده‌اند حال آنکه منظور از مجمع عمومی مؤسس و اعضایی است که تا تشکیل سازمان، در جلسه خاصی تحت عنوان مجمع عمومی مؤسس حاضر می‌شوند

31- انواع مجامع عمومی در سازمانهای مردم نهاد چیست؟

مجمع عمومی مؤسس 2- مجمع عمومی عادی 3- مجمع عمومی فوق‌العاده

32- هیات مؤسس به چه اشخاصی اطلاق می‌گردد و تعداد آنها حداقل چند نقر می‌باشد؟

هیات مؤسس اشخاصی هستند که برای تاسیس سازمان اقدام می‌نمایند و تعداد آنها حداقل پنج نفر است.

33- آیا تابعیت سازمان مردم نهاد قابل تغییر است؟ به عبارت دیگر آیا مجامعه عمومی می‌توانند تابعیت سازمان را تغییر دهند؟

باتوجه به اینکه اعطا و سلب تابعیت در دست قانونگذار است و قوانین مقررات حاکم برهر کشور ملاک اعطا آن را بیان می‌کند و در کشور ما نیز این موضوع در ماده 591 تصریح شده است بنابراین اشخاص تشکیل دهنده سازمان یا مجمع عمومی نمی‌توانند به سازمان اعطاء تابعیت نمایند و یا از آن سلب تابعیت نمایند.

34- سازمانهای مردم نهاد چگونه دارای شخصیت حقوقی می‌گردد؟

سازمانهای مردم نهاد پس از تاسیس و ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌گردند.

35- وزارتخانه‌ها و دانشگاهها در زمره چه نوع اشخاص حقوقی هستند؟

در زمره اشخاص حقوقی، عمومی می‌باشند.

 

36- اشخاص حقوقی خصوصی به چه اشخاصی اطلاق می‌گردد؟

هرگاه یک یا چند نفر برای رسیدن به هدف تعیین شده‌ای با یکدیگر جمع می‌شوند، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهند.

37- اشخاص حقوقی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

دو دسته: 1- اشخاص حقوقی- حقوقی عمومی 2- اشخاص حقوقی- حقوق خصوصی

38- آیا شخص حقوقی می‌تواند از نظر نام، دارایی، اقامتگاه و تابعیت با شخص حقیقی مشترک باشد؟

خیر. اشخاص دارای نام، دارایی، اقامتگاه، تابعیت مستقل از شخص حقیقی می‌باشند.

39- مستند قانونی برخورداری از کلیه حقوق و تکالیف افراد حاصله برای اشخاص حقوقی چیست؟

براساس ماده 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است

40- اشخاص حقوقی به چه اشخاصی اطلاق می‌گردد؟

اشخاص حقوقی (شرکتها و مؤسسات) از اجتماع عده‌ای افراد انسانی تشکیل یافته‌اند که قانونگذار از جهت امکان دادن به فعالیت این مجموعه برای آنها شخصیتی جدا از شخصیت افراد تشکیل دهنده آن قائل شده است.

41- آیا می‌توان در یک روز هم مجمع عمومی فوق‌العاده و هم مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق‌العاده را برگزار نمود؟

می‌توان در یک روز هم مجمع عمومی فوق‌العاده و هم مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق‌العاده را برگزار نمود مشروط بر اینکه زمان دو جلسه مجمع جدا از هم تعیین شود و برای هر یک از دو مجمع نیز صورتجلسه جداگانه تنظیم گردد و موارد فوق و نیز مواردی که باید در هر یک از مجامع رعایت شود در روزنامه کثیرالانتشار درج شود.