توسعه همکاریهای غیر دولتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی / راهنمای سمن ها / کلیات / «نمودار روند اجرایی طرح واگذاری» . دفتر مطالعات رفاه اجتماعی . گروه تحقیق و توسعه همکاریهای غیر دولتی