مهمترین مصوبات این شورا در سال 98 به شرح جدول ذیل است که در راستای هر یک از این مصوبات اقدامات متعددی صورت گرفته است

شمارة جلسه

تاریخ جلسه

مصوبات- اقدامات

اهم اقدامات انجام‌شده برای هر مصوبه در سال 1398

1

1398

ضوابط کلی نحوة مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری کلیة دستگاه‌های اجرایی دولتی

تدوین پیش‌نویس ضوابط کلی نحوة مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی و طرح کلیات آن در جلسة مورخ 31/02/1398 شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی

2

1398

ارسال پیش‌نویس مربوطه به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های مربوطه جهت اخذ نظرات آن‌ها در تاریخ 26/01/1398

3

1398

برگزاری جلسه‌های بررسی پیش‌نویس مربوطه در کمیته‌های تخصصی و تلفیق شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید نهایی توسط اعضای کمیته تلفیق در تاریخ 16/05/1398

4

1398

تصویب ضوابط فوق، مشتمل بر 18 ماده و 27 تبصره، در جلسة مورخ 24/06/1398 شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی

5

1398

پس از تأیید و توشیح ضوابط مذکور از سوی رئیس‌جمهور محترم، از سوی مقام عالی وزارت طی مصوبة شمارة 42985 مورخ 21/03/1399 جهت اجرا ابلاغ گردید.

1

1398

اساسنامة اصلاحی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز

تدوین پیش‌نویس اساسنامة صندوق بازنشستگی و طرح کلیات آن در جلسة مورخ 31/02/1398 شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی

2

1398

ارسال پیش‌نویس مربوطه به دستگاه‌های عضو شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های مربوطه جهت اخذ نظرات آن‌ها

3

1398

برگزاری جلسات بررسی پیش‌نویس مربوطه در کمیته‌های تخصصی و تلفیق شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید نهایی توسط اعضای کمیتة تلفیق

4

1398

تصویب ضوابط پیش‌گفته در جلسة مورخ 24/06/1398 شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی

5

1398

پس از تأیید و توشیح ضوابط مذکور از سوی رئیس‌جمهور محترم، از سوی مقام عالی وزارت جهت اجرا ابلاغ گردید.

1

1398

تهیة پیش‌نویس اصلاح اساسنامة صندوق‌های بازنشستگی بنادر و دریانوردی، صندوق بازنشستگی ملی مس ایران، کارکنان بانک‌ها، کارکنان فولاد، صندوق بیمة اجتماعی روستائیان و عشایر

مکاتبة شماره 243910 مورخ 20/12/98 در راستای ارسال پیش‌نویس اساسنامه‌ها به دستگاه‌های عضور شورای‌عالی رفاه جهت اظهار‌نظر

 همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز به برنامهریزی و اقدامات حمایتی بهنگام، جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد که مهمترین مصوبات این شورا در سال 99 به شرح ذیل میباشد:

در جلسه مورخ 20/1/99 شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به منظور ساماندهی تسهیلات حمایتی برای اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا،شیوهنامه«نحوه تشکیل و همکاری شورای استانی نهادهای انقلابی حمایتی، عمومی و سازمانهای مردم نهاد با دولت»در 6 ماده تصویب گردید.

در جلسه برگزار شده در تاریخ 2/2/99 شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به ریاست دکتر جهانگیری، تفاهم نامه «کمک مؤمنانه به نیازمندان»فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای کمک کننده منعقد و در این جلسه مقرر گردید:

1. با توجه به ضرورت طرح«اعتبار خرید» در نظام حمایت اجتماعی، بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه گسترش اعتبار خرید برای اقشار کم درآمد را طی 15 روز به دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه دهد.

2. به منظور مقابله با فقر خوراکی و حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین تلاش برای جهش تولید محصولات داخلی، دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی موظف گردید با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت ، طی 15روز امکان حمایت خوراکی برای اقشار کمدرآمد با استفاده از محصولاتی که کمترین وابستگی را به واردات دارند، ارائه دهد.