فقر آموزشی :

ادبیات متأخر از حوزه فقر، محرومیت از آموزش (و به طورکلی محرومیت از آموزش باکیفیت) را به خودی خود نشان دهنده فقر میداند، ضمن آن که آموزش می تواند با اثرگذاری بر وضعیت اشتغال افراد بر فقر درآمدی آنها نیز مؤثر باشد؛ ازاین رو، وضعیت فقر آموزشی نیاز به مداخله سیاستگذار دارد تا از این طریق هم فقر درآمدی شهروندان را تخفیف دهد و هم یک نیاز انسانی را تأمین کند. در این بررسی، ما با بررسی مجموعه ای از شاخصهای معیار در زمینه فقر آموزشی و عوامل مؤثر بر آن تا آنجا که داده های در دسترس اجازه میداد، تصویری از وضعیت فقر آموزشی در سطح ملی و استانی را نشان دادیم. مقادیر شاخصهای در دسترس نشان داد که در زمینه دسترسی و به ویژه در زمینه دستیابی تحصیلی، وضعیت مطلوبی نداریم و این با توجه به مقادیر شاخصهای مؤثر بر فقر آموزشی -در میان عوامل مستقیم مربوط به خانواده و عوامل مستقیم مربوط به مدرسه- چندان دور از انتظار نیست، ضمن این که در این ارزیابی به مهمترین نقاط ضعف متولی نظام آموزشی، در زمینه رصد فقر آموزش اشاره کردیم.