فقر انرژی و آب :

یکی از ابعاد مهم فقر در خانوارهایی که دچار فقر چندبعدی هستند، فقر انرژی و آب و عدم دسترسی به خدمات انرژی است. مهمترین شاخص برای سنجش فقر انرژی و آب در سطح بین الملل، شاخص سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار است. شاخصهای دیگری نیز هستند که اهمیت بالایی در سنجش میزان فقر انرژی دارند، مثل شاخص دسترسی به آب، برق و گاز که پس از بررسی میزان دسترسی ها، کیفیت دسترسی به انرژی و خدمات آن باید مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی فقر انرژی و آب در ایران بعضی از داده ها به صورت سالیانه و به خوبی منتشر می شوند، اما در ارتباط با بعضی داده ها ضعف ها و خلأهایی وجود دارد؛ به عنوان مثال، ما در ارتباط با میزان دسترسیها داده های به روز داریم، اما برای بررسی کیفیت این دسترسیها دادهای منتشر نمی شود. در حال حاضر، در حدود 4 درصد از جمعیت کشور سهم هزینه انرژی از کل هزینه خانوار آنها بالاتر از 10 درصد است، پس میتوان گفت به لحاظ این شاخص دچار فقر انرژی هستند؛ توزیع این خانوارها در استانهای مختلف کشور نیز متفاوت است.