قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۰ فروردین ۱۳۵۵ ]

بند مرتبط با سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی

بند 8 اصل ۳ قانون اساسی

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1.     ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2.     بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

3.     آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4.     تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

5.     طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6.      محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

7.     تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8.    مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.