قانون برنامه چهارم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲ دی ۱۳۹۱ ]

مواد قانونی

مواد قانونی مرتبط با سازمان های مردم نهاد

 

-          بند ک ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه (ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیر دولتی با رویکرد بهبود فعالیت)

-          بند (هـ) ماده 97: (خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی)

-          بند (و) ماده 98: (تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدارکشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاستهای تشویقی)