قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۶ دی ۱۳۹۱ ]

ماده قانونی مرتبط با سازمان های مردم نهاد

ماده ۲۶-

سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

۱- تأسیس مهدهای کودک

۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی

۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

۴- تأسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی

۵- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری اجتماعی

۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی

۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

۸- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین

۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

۱۳- تأسیس انجمنها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد دراختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.