اخبار

گزارش شماره 90. الزامات و ضرورت های کارآمدی نظام رفاه و تأمین اجتماعی

گزارش شماره 90. الزامات و ضرورت های کارآمدی نظام رفاه و تأمین اجتماعی
نظام سیاستگذاری عمومی ایران علیرغم کسب موفقیتهای قابل توجه در تحقق شاخصهایی نظیر افزایش نرخ باسوادی، کاهش نرخ مرگ ومیر کودکان و مادران حین بارداری، افزایش امید به زندگی و ...، موفقیت لازم در تحقق اهداف اساسی کشور در زمینه ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی را به دست نیاورده است. عوامل اساسی در عدم تحقق اهداف را میتوان به دو دسته کلی 1- شرایط اقتصاد کلان و 2- ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی کشور تقسیم نمود. تمرکز این گزارش بر ناکارآمدیهای حوزه رفاه اجتماعی بوده است و متناسب با آسیب شناسی صورت گرفته در این حوزه، موارد زیر را به عنوان الزامات کارآمدسازی نظام رفاه اجتماعی کشور تبیین کرده است:
(1) انتقال سیاستی از حمایت نقدی فراگیر به ایجاد کف حمایت اجتماعی برای گروههای آسیبپذیر با اولویت سالمندان، کودکان، زنان سرپرست خانوار، مستأجران، بیکاران و شاغلین غیررسمی؛
(2) ایجاد مکانیسمی پویا برای شمول افراد یا خروج آنها از چرخه حمایت؛
(3) افزایش تعهد نظام بودجه ریزی به کاهش فقر از طریق: افزایش سهم رفاه اجتماعی در بودجه عمومی کشور، رصدپذیر کردن بودجه رفاه اجتماعی از طریق اصلاح نظام طبقه بندی بودجه
۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید