اخبار

گزارش شماره 99: برنامه های حمایت اجتماعی از زنان

گزارش شماره 99: برنامه های حمایت اجتماعی از زنان
تمرکز اصلی این گزارش بر تحلیل محتوای برنامه است و بعضاً درباره عملکرد برنامه ها نیز بر اساس گزارشهای رسمی توضیحاتی ارائه شده است. در بررسی محتوای برنامه ها علاوه بر احکام قانونی برنامه از سیاستهای کلی و مبانی و مستندات نظری برنامه نیز استفاده شده است. به عبارتی تلاش شده که تا حد امکان بررسی مواد قانونی برنامه بر اساس رویکرد نظری حاکم بر برنامه مطالعه شود تا از این طریق بتوان تصویر روشن تری از مسائل زنان در برنامه ها ارائه کرد.
محور اصلی گزارش، تطبیق برنامه های توسعه ایران طی چهار دهه اخیر با رویکرد حمایت اجتماعی تعریف شده از سوی سازمان بین المللی کار است.
در برنامه های اول و دوم، زنان بیشتر در ارتباط با سیاستهای جمعیتی و تنظیم خانواده مدنظر بوده اند. در برنامه سوم توجه بیشتری به مسائل زنان به ویژه توانمندسازی آنان از طریق اشتغال و مشارکت اقتصادی شده است. رویکرد غالب برنامه چهارم،ضرورت کاهش نابرابری ها و تبعیضهای جنسیتی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید