فهرست پایان نامه ها

 

 1 - بررسی نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در ترویج منابع طبیعی ایران سیدمهرداد میربد کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی-۸۰-۱۳۷۹. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات

 

 2 - بررسی نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در حفظ و احیاء جنگلها و مراتع استان مازندران فتروس صالحی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی- ۸۱-۱۳۸۰. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات

 

 3 - دیدگاههای مدیریتی در زمینه حل مشکلات تشکلهای زیست محیطی غیردولتی در ایران زهرا ستاری کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست ؛ ۸۰-۱۳۷۹. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده محیط زیست

 

 4-  ارزیابی عملکرد سازمانهای غیردولتی در مشارکت فرهنگی و چگونگی حذف موانع موجود پروین طحان کارشناسی ارشد  رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی؛ ۱۳۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 5 - بررسی مدیریت کلان سازمانهای غیردولتی (NGOS) فرهنگی و ارائه الگوی مناسب سوسن علائی کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی؛ ۸۱-۱۳۸۰. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 6-  بررسی وضعیت تشکل‌های غیر دولتی زنان (NGO) در شهر تهران مریم مالمیر کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی؛ ۱۳۸۲. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 7-  مطالعه تطبیقی ساختار سازمانی و وظایف سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) بهداشتی و درمانی در ایران و چند کشور منتخب لادن قدمی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ ۸۴-۱۳۸۳. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 8  - سازمانهای غیردولتی (NGOs) جوانان و نقش آن در مدیریت بر رفتار فرهنگی جوانان حسین قنادیان کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی ؛ ۸۴-۱۳۸۳. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 9 -  تشکلهای غیردولتی و دموکراتیزاسیون مصطفی الماسی کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل ؛ ۱۳۸۴. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 10- بررسی نقش سازمانهای غیردولتی (NGOs) در توسعه دموکراسی شهری (با رویکرد توسعه اجتماعی)  لیلا آریان‌پور کارشناسی ارشد  رشته پژوهش علوم اجتماعی ؛ ۱۳۸۴.دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 11-  نقش سازمانهای غیردولتی در گسترش حقوق محیط زیست الناز شعاریان ستاری کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست؛ ۸۴-۱۳۸۳. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم وتحقیقات، دانشکده محیط زیست

 

 12 - شناسایی عوامل موثر بر اثر بخشی سازمانهای غیر دولتی جوانان ایران و ارائه یک الگو جهت اثربخشی آنها اقبال پاک‌طینت دکتری رشته مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه؛ ۸۵-۱۳۸۴. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 13- نقش سازمانهای غیر دولتی و نهادهای واسطه مردمی در شکل‌گیری مشارکت (حوزه آبخیز رامه گرمسار) جواد جورابلو کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری ؛ ۸۶-۱۳۸۵. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم وتحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 14-  بررسی عوامل موثر در جلب مشارکت سازمانهای غیردولتی در ترویج منابع طبیعی در استان تهران سهیلانیکنام کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش منابع طبیعی ؛ ۸۵-۱۳۸۴.دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم وتحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 15-  بررسی نقش سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) در ایجاد اعتماد اجتماعی (آذربایجان شرقی) احدماهر،کارشناسی ارشد  رشته پژوهش علوم اجتماعی ؛ ۸۶-۱۳۸۵. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 16- بررسی نقش و پراکنش سازمانهای غیردولتی زنان در ایران مریم وریج کاظمی، کارشناسی ارشد  رشته جغرافیای سیاسی ؛ ۸۶-۱۳۸۵. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 17- مشارکت اجتماعی جوانان و نهادهای غیردولتی بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان در قالب سازمانهای غیردولتی (NGO's) مطالعه موردی جوانان ۳۹-۱۸ ساله صمد سلحشور، کارشناسی ارشد  رشته پژوهش علوم اجتماعی ؛ ۸۶-۱۳۸۵. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 18-  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت زنان در سازمانهای غیردولتی (NGO) در شهر تبریز در سال ۸۶-۱۳۸۵ حبیبه بهاری کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی ؛ ۸۶-۱۳۸۵دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم وتحقیقات،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

  19- مطالعه و بررسی نقش سازمان‌های غیردولتی جوانان شهر تهران بر توسعه اجتماعی در ۱۰ سال اخیر ۸۵-75 مریم خوشحال‌پور کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی ؛ ۸۷-۱۳۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

 20- مطالعه نظام مشارکت سازمان‌های غیردولتی در توسعه محلی (شهرستان بم بعد از زلزله ( از سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۸۶) معصومه ترابی کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی ؛ ۸۷-۱۳۸۶. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 21- بهینه‌سازی شاخص‌های حکمرانی خوب در سازمان‌های غیردولتی ایران نسیم محمدی‌زاده کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی؛ ۸۸-۱۳۸۷. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 22- نقش سازمانهای غیردولتی در شکل‌گیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی آذر کریمی حصاری کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی ؛ ۸۸-۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 23- بررسی راه‌کارهای توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی کودکان و نوجوانان در کلان شهر تهران احمد عبدالهی کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی ؛ ۸۸-۱۳۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 24- مطالعه موانع توانمندسازی نیروی انسانی سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان مبتلا به سرطان در شهر تهران و ارائه راهکار مناسب  مریم حاجی انزهائی کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی؛ ۸۷-۱۳۸۶. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 25-  مدیریت منابع انسانی در سازمانهای غیردولتی (NGOs) (مطالعه‌ای موردی در مورد اثربخشی کارکنان موظف و داوطلب )مینا فتحی کارشناسی ارشد رشته مدیریت سازمانهای غیردولتی ۸۸-۱۳۸۷. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 26- ال‍گ‍وئ‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ دول‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌زن‍ان‌ ای‍ران‌ فرشته قشقایی دکترا م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌- 1384 دانشگاه علامه طباطبایی دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍س‍اب‍داری‌ وم‍دی‍ری‍ت‌

 

  27- ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ح‍م‍ای‍ت‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - م‍ع‍ی‍ش‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍وار  ن‍رگ‍س‌ ک‍ری‍م‍ی‌،ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌- 1384 دانشگاه علامه طباطبایی دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

 

  28- ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ع‍ض‍وی‍ت‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ وم‍دن‍ی‌ ب‍ر س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍انس‍ه‍ی‍لارمضانی ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌- 1388 دانشگاه علامه طباطبایی دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

 

  29- ت‍اث‍ی‍ر ع‍ض‍وی‍ت‌ زن‍ان‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍رت‍وان‍م‍ن‍دی‌ آن‍ان‌ پروین ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ اردلان‌، ‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍طال‍ع‍ات‌زن‍ان‌- 1387 دانشگاه علامه طباطبایی دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

  30- ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر گ‍رای‍ش‌ زن‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ درس‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ : م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ش‍ه‍ر رش‍ت ارمغان  س‍ق‍راط، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌- 1387 دانشگاه علامه طباطبایی دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

 

31- ن‍ق‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌ در دادرس‍ی‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر دادگ‍اه‌ اروپ‍ای‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ارم‍غ‍ان‌ع‍ب‍ی‍ری‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌- 1389 دانشگاه علامه طباطبایی دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌

 

 32- بررسی نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست وارایه راهکارهایی به منظور بهبود آن فرهاد امینی،  کارشناسی ارشد- 1378 دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست

 

 33 -  بررسی موانع رشد سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران  حسین آرامی، کارشناسی ارشد- 1387 دانشگاه تهران . دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

 

 34- طراحی و تبیین الگوی تعاملی سازمانهای مردم نهاد(NGOs) با کمیته امداد امام خمینی(ره) به منظور افزایش بهره وری خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر رضارضائی تبار،  کارشناسی ارشد- 1388 دانشگاه تهران . پردیس قم . دانشکده مدیریت

 

 35 -  نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمند سازی زنان در معرض آسیب های اجتماعی نجمه شیخ الاسلام،  کارشناسی ارشد- 1388 .دانشگاه تهران

 

  36- طراحی و تبیین مدل کار آفرینی سازمانی برای سازمانهای غیردولتی (NGOS ) محمد مقیمی دکتری تخصصی- مدیریت دولتی - 1381 دانشگاه تهران . دانشکده مدیریت

 

  37- سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در ایران ، ابراهیم انوری کارشناسی ارشد- 1384 دانشگاه تهران . دانشکده  حقوق وعلوم سیاسی

 

  38- بررسی مدیریت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی (محلی) و طرح الگوی مناسب برای بهبود آن در جهت هدایت خانوار (ناحیه 7، شهرداری منطقه 2 فرزانه شیخ خطیبی کارشناسی ارشد- 1381 دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست

 

  39- نقش سازمانهای غیردولتی در ارائه کمک‌های بشردوستانه: مورد مطالعه زلزله بم آزیتا دستان کارشناسی ارشد- روابط بین الملل- 1384

 

  40- بررسی ارتباط بین کارآفرینی اجتماعی و اثر بخش عملکرد در سازمان های غیردولتی ( NGO) زنان، مریم روستا کارشناسی ارشد- مدیریت دولتی- 1385 دانشگاه تهران . مجتمع آموزش عالی قم

 

  41- تحلیل نقش سازمانهای غیردولتی محیط زیستی در دستیابی به هفتمین هدف از اهداف توسعه هزاره، تضمین پایداری محیط   زیست مطالعه موردی: نقش سازمانهای غیردولتی محیط زیستی استان تهران در کاهش مصرف انرژی سلمی کریمی، کارشناسی ارشد- 1388 دانشگاه تهران . دانشکده محیط زیست

 

 42- آسیب شناسی تطبیقی سازمانهای غیردولتی در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی (با تاکید بر سازمانهای غیردولتی زنان ) حوریه دهقان، کارشناسی ارشد- علوم سیاسی- 1382 دانشگاه تهران . دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

 

  43- سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و افزایش توجه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محمودرضا گلشن پژوه، دکتری تخصصی- روابط بین الملل- 1387

 

  44- سازمانهای غیر دولتی ونقش آنان در توسعه و ارتقای حقوق بشر محمود رضا گلشن پژوه ، کارشناسی ارشد- روابط بین الملل- 1377

 

  45- نقش سازمانهای غیر دولتی " NGOs " در تقویت مشارکت اجتماعی (مطالعه NGOs شهر تهران )علی قراخانی،    کارشناسی ارشد- جامعه شناسی-1382 دانشگاه تهران . دانشکده علوم اجتماعی

 

  46- بررسی ارتباط بین کارافرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد در سازمان های غیر دولتی (NGO) زنان محمدمهدی حیدری، کارشناسی ارشد- مدیریت-منابع انسانی- 1386 دانشگاه تهران . دانشکده مدیریت

 

  47 - نحوه اجرای اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی حامی محیط زیست سید بهزاد لسانی، کارشناسي ارشد- حقوق عمومی- 1388 دانشگاه تهران . دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

 

48- بررسی رابطه دولت و سازمان های مردم نهاد با رویکرد نظری شیگتومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن ؛فاطمه جوانی ،کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی -1390-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال .دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی