شرح وظایف معاونت توسعه  ی مشارکت های مردمی

 

§             1- بررسی،تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مؤثر جهت توسعه و افزایش سطح مشارکت مردم و مؤسسات غیردولتی ، خیریه وعام المنفعه ی داخل وخارج کشوردر اجرای مأموریت ها، تحقق اهداف، انجام فعالیت ها و ارایه ی  خدمات موضوع رسالت و مأموریت امداد امام

2- بررسی وتهیه ی الگوها،طرح ها و روندهای مؤثر و تنظیم برنامه های مربوط به شکل گیری، تقویت و توسعه ی شبکه  ی مشارکت وهمکاری مؤسسات مردمی و غیر دولتی در داخل و خارج ازکشور با امداد امام درجهت اجرای شایسته و مؤثر مأموریت هاوتحقق اهداف آن براساس جهت گیری ها و راهبردهای امداد و معرفی و ترویج آن ها درجامعه به منظورگسترش آن ها

3- مطالعه و بررسی به منظور دستیابی به شیوه های نوین و برتر جلب و سامان دهی مشارکت ها و همکاری های مردم و تشکل های مردمی و مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه در داخل و خارج کشور برای تحقق اهداف و برنامه ها، تأمین منابع و خدمات و توسعه ی همکاری ها با امداد امام .


4-
مطالعه،بررسی و برنامه ریزی جهت توسعه ی فرهنگ و احیای سنت ها و گسترش احکام اسلامی در موضوعات انفاق، زکات، صدقات، اکرام و... به منظور کمک به رفع احتیاجات و محرومیت جامعه ی هدف امداد امام .


5-
بررسی و تهیه ی طرح ها، برنامه ها، راهبردها و راه کارهای جلب و توسعه ی رضایت آمیز همکاری و همیاری آحاد مردم، گروه های مردمی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی داخل و خارج کشور و توسعه ی اعتماد آن ها نسبت به امداد امام در جهت تحقق اهداف و توسعه ی خدمات به جامعه ی هدف


6-
بررسی ومطالعه به منظوردستیابی و طراحی شیوه ها وسازکارهای مناسب وتهیه ی برنامه-های کارآمدجمع آوری کمک های مردمی،هدایا،نذورات، صدقات،زکوات واکرام آنها و تلاش در جهت افزایش منابع حاصل از آن برای امداد امام .


7-
برنامه ریزی جهت انجام اقدامات فرهنگی، تبلیغی،اطلاع یابی واطلاع رسانی مربوط به زمینه ها، برنامه ها، فعالیت ها و نتایج جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر امورمربوط در واحدهای امداد امام با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی ربط و با تأکید بر آثار و تأثیر جدی آن بر توسعه ی اعتماد عمومی به امداد امام .


8-
مطالعه، بررسی و برنامه ریزی جهت احیاء و ترویج امر واجب زکات

 
9-
بررسی و برنامه ریزی به منظورشناسایی خیرین داخل و خارج از کشور و بهره گیری از نیات، باورها علایق خیرخواهانه و توان و امکانات آن ها در جهت توسعه و تحقق خدمات و اهداف امداد امام.


10
بررسی،برنامه ریزی و الگوسازی جهت نظام مند ساختن و توسعه و بهکرد ارتباطات سازمانی وفراسازمانی،محافل،شبکه های ارتباطی و حمایتی مردمی و تشکل های غیردولتی در حوزه ی مشارکت های مردمی امدادامام.


11-
نمایندگی امداد در مجامع، شوراها، هیأت ها، مؤسسات، نهادهای مردمی و تشکل های خیریه و توسعه ی تعامل و استمرار همکاری با آن ها


12-
بررسی، مطالعه و برنامه ریزی در خصوص ملزومات و تجهیزات مورد نیاز مشارکت های مردمی با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی و صنعتی در جهت ارتقای کیفیت وبهره وری نیروی انسانی و کارآیی و کارآمدی اقدامات مربوط .


13-
بررسی و تعیین نیازهای آموزشی ،پژوهشی، بودجه یی ،تشکیلاتی ،آماری ،فناوری ، ملزومات اداری و موارد مشابه و اعلام به حوزه های ذی ربط .

 

شرح وظایف اداره  کل هماهنگی شبکه های مردمی و موسسات عام المنفعه

 

-1 بررسی، تهیه و تنظیم الگوها، طرح ها، برنامه ها و روندهای اجرایی مناسب و مؤثر جهت استقرار شبکه های مردمی وتشکل های مردم نهاد مرتبط با امداد امام و ارایه به مبادی مربوط .


2-
نظارت براقدامات و فعالیت های شبکه های ارتباطی و حمایتی مردمی و تشکل های مردم نهاد مربوط به منظور راهبری وحفظ اثربخشی و کارآمدی آن ها بر اساس اهداف و مأموریت های مورد انتظار


3-
بررسی،تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های مناسب و مؤثر در خصوص گسترش و تعمیق روحیه ی تعاون و مشارکت عمومی و توسعه و بهکرد شبکه ها و تشکل های مردمی و ارتقای سطح کارآمدی و کارآیی آن ها و ارایه به مبادی و مراجع مربوط

4- بررسی و تهیه ی مدل هماهنگی و ارتباط بین بخشی (درون سازمانی) به منظور فراهم نمودن زمینه ی ایفای نقش همه ی حوزه های ستادی و اجرایی در توسعه ی مشارکت های مردمی


5-
بررسی و تهیه و تنظیم طرح های مناسب و مؤثر تأمین، توسعه و تعمیق ارتباط، پیوستگی، هم‌پیوندی و همکاری متقابل امداد امام و مؤسسات عام المنفعه و ایجاد و حفظ هماهنگی لازمِ فی ما بین و راهبری اجرای آن ها .


6-
بررسی و تهیه ی طرح ها و برنامه های مؤثر و مناسب برای کمک و یاری به مؤسسات غیرانتفاعی و تشکل های مردمی و خیرین با هدف اجرای طرح های فقر زدایی و حمایت از محرومین و توسعه ی مشارکت های مردمی در این خصوص و ارایه به مبادی و مراجع ذی-ربط و راهبری اجرای آن ها.


7-
بررسی و تهیه ی طرح ها و تنظیم برنامه های مناسب و مؤثر تشویق،ترغیب و تقویت انگیزه ها برای ایجاد توسعه و فعالیت مؤسسات مردمی و عام المنفعه و خیرین درجهت گسترش و افزایش همکاری های فی ما بین وافزایش سهم ومنابع آن ها در تولیدوارایه ی خدمات به جامعه ی  هدف  و ارایه ی گزارش های لازمه به مراجع ومبادی ذی ربط


8-
تهیه و اجرای طرح ها و برنامه های ارزیابی فعالیت ها، عملکرد و کارنامه ی امداد امام در جلب و توسعه ی مشارکت های سامانه ها و تشکل های مردمی و مردم نهاد و مؤسسات عام-المنفعه در همکاری و کمک به تحقق اهداف و اجرای مأموریت های امدادامام .


9-
بررسی و تهیه ی طرح ها و تنظیم برنامه های مناسب برای سامان دهی مطلوب نیروهای افتخاری و داوطلب با هدف توسعه ی کمی وکیفی این نیروها در بین تمام اقشار جامعه و ارایه به مراجع ذی ربط.


10-
بررسی و تهیه و تنظیم طرح ها، برنامه ها و روش های مؤثر حفظ، تعمیق و توسعه ی اعتماد عمومی و افزایش همبستگی اجتماعی درجهت توسعه ی مشارکت های مردمی و راهبری اجرایی آن ها در داخل و خارج کشور و ارایه به مراجع مربوط


11-
تهیه و راهبری اجرایی برنامه های مؤثر برگزاری همایش ها،گردهمایی ها،جشنواره ها و سایراشکال مشابه به منظور بسترسازی فرهنگی،ایجاد فرصت و مشارکت عمومی اقشاراجتماعی وگسترش همکاری هاوهمیاری های عمومی با امداد درحوزه ی مأموریت ها وخدمات مربوط.


12-
بررسی، برنامه ریزی، تهیه ی طرح ها و اتخاذ تدابیر اجرایی مؤثر در جهت نظام مند نمودن امور خیرات وصدقات در راستای افزایش کارآیی و ارتقای سطح عملی مشارکت های مردمی و بهره گیری شایسته تر از نیروها، تشکل ها، همکاری ها و همیاری های داوطلبانه و خیرانه مردم در چارچوب سیاست ها و مقررات مربوط.


13-
برنامه ریزی و اقدام در جهت تشکیل بانک های اطلاعاتی مؤثر و کارآمد حاوی اطلاعات کامل و روزآمددر زمینه ی شبکه های مردمی و مؤسسات عام المنفعه، تشکل های غیر دولتی، خیرین و سایر فرصت های مشارکت و همکاری با امداد امام و فعالیت ها و اقدامات و نتایج حاصل از آن با همکاری واحدهای ذی ربط

 
14-
بستر سازی برای ایجاد و توسعه ی شبکه ی مجازی با بهره گیری از فناوری های روزآمد در جهت تسریع و تکمیل خدمات باهماهنگی واحدهای ذی ربط.


15-
تلاش در جهت بهبود مستمر سیستم ها و روش ها و بهره گیری از فناوری های نوین با هماهنگی واحدهای ذی ربط .


16-
 نظارت و هماهنگی تخصصی بر فعالیت های واحدهای استانی و خارج از کشور در حوزه-ها و زمینه های مربوط.


17-
تهیه وتدوین پیش نویس آیین نامه ها،دستورالعمل ها،ضوابط و مقررات مربوط،پیگیری و تصویب آن ها و راهبری اجرایی و نظارت برحسن اجرای آن ها درسطوح و واحدهای مربوط .


18
بررسی وتهیه ی طرح ها و برنامه های اجرایی و اتخاذ تدابیر عملی مناسب برای سامان دهی و راهبری مطلوب نیروهای خرید خدمت مشارکت ها (جذب و به کارگیری، آموزش، ارزشیابی عملکرد، حقوق و دستمزد و ...)


19-
تهیه وتدوین پیش نویس کلیه ی گزارش ها،ضوابط،مقررات ودستورالعمل های مورد نیازجهت ارایه به مقامات مافوق .
20-
انجام سایرامورمحوله درچارچوب وظایف واختیارات که ازسوی مقام مافوق ارجاع می-گردد.

 

شرح وظایف اداره  کل انفاقات ، صدقات واموراجرایی مشارکت ها

 

-1بررسی به منظور دستیابی به بهترین شیوه های سامان دهی امور مربوط به صدقات، انفاقات، نذورات، هدایا ودیگرشیوه هاوجلوه های مشارکت وهمیاری وهمکاری مردم و تشکل های مردمی با امداد امام

 
2-
سامان دهی و برنامه ریزی به منظور بهکرد امور و اتخاذ تدابیر اجرایی مربوط به جمع آوری هدایا، نذورات، صدقات، انفاقات ، مناسبت های خاص مشارکت ها و ... و نظارت بر حسن اجرای آن ها.


3-
بررسی  و پیش بینی درآمدهای مردمی امدادامام،تهیه  وتنظیم وارایه ی گزارش های لازم به مبادی ومراجع مربوط.


4-
تمشیت امور دبیرخانه یی ستاد احسان و نیکوکاری

 
5-
بررسی به منظور شناخت و دستیابی به مؤثرترین فناوری ها، ابزار، شیوه ها و روندهای اجرایی مربوط به امور حوزه ی عمل و مسؤولیت و ترویج و تأمین آن ها با هماهنگی و همکاری واحدها و مراجع ذی ربط.


6-
بررسی وتهیه ی طرح ها وبرنامه های اجرایی واتخاذتدابیر عملی مناسب برای توسعه وترویج فرهنگ وسنت های اسلامی در زمینه های وقف،حُبس،وصیت،هِبه،کفاره،قرض الحسنه، خمس، صدقات، نذورات و... و تعامل با مراکز علمی و مراجع و شخصیت های مذهبی و اجتماعی به منظور غنی سازی این سنت ها.


7-
بررسی به منظور شناخت و احصای نیازها، پشتیبانی های مورد نیاز، اقلام تبلیغاتی و تجهیزاتی لازم برای وصول درآمدها و دستیابی به کمک ها و همیاری های مردم و تأمین و توزیع آن-ها به مبادی و واحدها با همکاری مراجع و حوزه های مسؤول و نظارت کامل بر حسن اجراء و ارایه ی گزارش های لازم به مراجع ذی ربط.8-
برنامه ریزی و تلاش در جهت ایجاد بانک های اطلاعاتی لازم و کارآمد حاوی اطلاعات جامع و روز آمد در زمینه ی امور مربوط و به هنگام سازی و تقویت آن ها در جهت پشتیبانی از تصمیمات و برنامه ریزی ها و اقدامات لازم باهماهنگی واحدهای ذی ربط


9-
بررسی،تهیه وتنظیم طرح ها وبرنامه های اجرایی واتخاذتدابیر عملی مناسب برای حامی یابی و توسعه ی نهضت حمایت از ایتام و دیگر اقشار مورد حمایت امداد امام و مدیریت و راهبری مؤثر امور مربوط از طریق تعامل با حوزه های تخصصی ذی ربط .
10-
بررسی و اقدام در جهت پیشنهاد شیوه ها ومحتوای مناسب تبلیغی و اطلاع رسانی با هماهنگی واحدهای ذی ربط


11-
تعامل با سایر دستگاه ها با مشارکت حوزه های تخصصی در جهت توسعه ی مشارکت ها

 
12-
تهیه و تنظیم بخشنامه ها،دستورالعمل ها، ضوابط و سایر مقررات لازم و مربوط به حوزه ی عمل و پیگیری تصویب و ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای آن ها.


13-
اخذ، تهیه و بررسی گزارش های نوبه یی عملکرد در امور مربوط در استان ها و تنظیم گزارش های تلفیقی و ارزیابی نتایج حاصل و ارایه به مرجع و مبادی مربوط.


14-
تهیه و تدوین پیش نویس کلیه ی گزارش ها ، ضوابط ، مقررات ودستورالعمل های مورد نیاز جهت ارایه به مقامات مافوق .
15-
انجام سایرامورمحوله درچارچوب وظایف واختیارات که ازسوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 

شرح وظایف دبیرخانه ی احیای زکات

 

-1 بررسی، تهیه و ارایه ی پیشنهادهای کاربردی مؤثر جهت تشویق و ترغیب همگان به پرداخت زکات و تشویق عاملین، مروجین، مبلغین و... .


2-
برنامه ریزی و اقدام درخصوص برگزاری ویاشرکت مؤثردرسمینارها، کنفرانس ها، همایش-ها و اشکال مشابه در جهت توسعه و رشد عمل به پرداخت زکات و استفاده از روش ها و فنون جدید در این خصوص.


3-
بررسی، برنامه ریزی و راهبری اجرای دوره ها و فرصت های آموزشی مورد نیاز عاملین و دیگر دست‌اندرکاران زکات با همکاری و هماهنگی واحدهای ذی ربط.


4-
برنامه ریزی واقدام درخصوص دستیابی، جمع آوری، سازمان دهی، نگهداری و بهره برداری از اطلاعات، منابع و مأخذ فقهی، علمی و تخصصی در زمینه ی زکات.


5-
بررسی و برنامه ریزی در زمینه ی انجام امور تبلیغاتی وترویجی به منظور احیای سنت حسنه ی زکات متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی هر منطقه با هماهنگی واحدهای ذی ربط


6-
بررسـی به منظور تشخیص و تعیین نیازها و خـدمات مـورد نیاز ستاد در حـوزه های اداری و تخصصـی و برنامه ریزی جهت تأمین آن ها با همکاری واحدهای ذی ربط


7-
دریافت و بررسی طرح ها، پیشنهادها و نظرات ارایه  شده از سوی مبادی و مراجع ذی ربط به منظور ارزیابی و انطباق آن ها با مقررات و ضوابط مربوط و اولویت گذاری و قرار دادن آن ها در دستور جلسات ستاد.


8-
بررسی و تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه های اجرایی و ضوابط و مقررات مورد نیاز و مربوط و ارایه جهت تصویب.


9-
برنامه ریزی و پیگیری برگزاری جلسات ستاد و تهیه و تنظیم صورت جلسات آن.


10-
تهیه و تنظیم پیش نویس دستور جلسات ستاد بر اساس مفاد صورت جلسات و پیشنهادها و نظرات دریافت شده با رعایت اولویت ها .


11-
ابلاغ و ارسال مصوبات ستاد به مراجع و مبادی مربوط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن ها و دریافت گزارش های موضوعی و نوبه یی لازم.


12-
ثبت و بایگانی اسناد و مدارک مربوط شامل مصوبات، صورت جلسات، مذاکرات و دیگر اسناد پشتیبان بارعایت اصول«پرهیزازکاغذبازی»و«حفظ اطلاعات و تأمین حافظه ی سازمانی».


13-
تهیه وتنظیم گزارش عملکرد ستاد در دوره های زمانی مناسب و اقدام در جهت اطلاع رسانی و تأمین اطلاعات لازم برای مراجع و مبادی مربوط.


14-
بررسی،تنظیم ویا بازنگری و اصلاح آیین نامه ی داخلی ستاد وضوابط وقواعد تشکیل و راهبری امور و جلسات آن.