آدرس: تهران- خیابان آزادی - بین خیابان خوش و بهبودی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -طبقه هشتم-معاونت رفاه اجتماعی- دفتر مطالعات رفاه اجتماعی

کدپستی: 1457994861

تلفن دفتر: 64492844

ایمیل  : saman@mcls.gov.ir

فکس دفتر : 64492845